Wednesday, September 29, 2010

Muslim fashion: 'Anyone can wear these clothes'

Tamil Quran - 99 Surat Az-Zalzalah (The Earthquake) - سورة الزلزلة

Tamil Quran - 99 Surat Az-Zalzalah (The Earthquake) - سورة الزلزلة

kaaba

Tamil Quran - 62 Surat Al-Jumu`ah (The Congregation, Friday) - سورة الجمعة

Tamil Quran - 104 Surat Al-Humazah (The Traducer) - سورة الهمزة

Tamil Quran - 87 Surat Al-'A`lá (The Most High) - سورة الأعلى

Tamil Quran - 101 Surat Al-Qāri`ah (The Calamity) - سورة القارعة

Tamil Quran- 88 Surat Al-Ghāshiyah (The Overwhelming) - سورة الغاشية

Tamil Quran- 88 Surat Al-Ghāshiyah (The Overwhelming) - سورة الغاشية

Tamil Quran - 19 Surat Maryam (Mary) - سورة مريم

Tamil Quran -79 Surat An-Nāzi`āt (Those who drag forth) - سورة النازعات

Tamil Quran - Surat Al-Qiyāmah (The Resurrection) - سورة القيامة

Tamil Quran- 31 Surat Luqmān (Luqman) - سورة لقمان

Tamil Quran - 84 Surat Al-'Inshiqāq (The Sundering) - سورة الإنشقاق

Tamil Quran - 78 Surat An-Naba' (The Tidings) - سورة النبإ

Tamil Quran - 92 Al-Lail (The Night) سورة الليل

Tamil Quran - Surat Al-'Infiţār (The Cleaving) - سورة الإنفطار

சூரத் அல் -பாத்திஹா Surat Al-Fātiĥah (The Opener)

                               சூரத் அல் -பாத்திஹா Surat Al-Fātiĥah (The Opener)
அல்-குர்ஆன் 1:1
அனைத்துப்புகழும்,அகிலங்கள் எல்லாவற்றையும் படைத்து வளர்த்துப் பரிபக்குவப்படுத்தும் (நாயனான) அல்லாஹ்வுக்கே ஆகும்.
1:2
(அவன்) அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன்.
1:3

(அவனே நியாயத்) தீர்ப்பு நாளின் அதிபதி(யும் ஆவான்).
1:4

(இறைவா!) உன்னையே நாங்கள் வணங்குகிறோம், உன்னிடமே நாங்கள் உதவியும் தேடுகிறோம்.
1:5

நீ எங்களை நேர் வழியில் நடத்துவாயாக!
1:6

(அது) நீ எவர்களுக்கு அருள் புரிந்தாயோ அவ்வழி.
1:7

(அது) உன் கோபத்துக்கு ஆளானோர் வழியுமல்ல, நெறி தவறியோர் வழியுமல்ல.

Tuesday, September 28, 2010

Welcome To Great Journey --Nagoor E.M.Hanifa song


                               Hassane Marecan

                                                                           


Tell Me Why-Declan Galbraith

Thursday, September 23, 2010

முஸ்லிம் பெண்கள் கல்வியில் ஏன் பின்தங்கி இருக்கிறார்கள்?Q&A by Dr.K.V.S....

Are Muslims destroyed other religious places? Q&A in Tamil by Dr.K.V.S....

அரபியில் பாங்கு சொல்வது ஏன்?


அரபியில் பாங்கு சொல்வது ஏன்?
இஸ்லாம் ஓர் இனிய மார்க்கம் முஸ்லிமல்லாத மக்களுக்கான இஸ்லாம் சம்பந்தமான சந்தேகங்களுக்கு பதிலளிக்கும் நேரடி கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி பதிலளிப்பவர் P Jainul Abdeen
இதுபோன்ற மேலும் பல கேள்விக்கான பதில்களை playlist வடிவில் பார்க்க இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அரபியில் தன்வீன் குறியீடு


அரபியில் உன், இன், அன் என்ற உச்சரிப்புகளுக்கான குறியீடு அரபியில் இவற்றை தன்வீன் குறியீடு என்று கூறுவார்கள்

Sunday, September 19, 2010

Sami Yusuf - Hasbi Rabi without music

Yusuf Ali
When thou dost recite the Qur'an, We put, between thee and those who believe not in the Hereafter, a veil invisible:
Sahih International
And when you recite the Qur'an, We put between you and those who do not believe in the Hereafter a concealed partition.
Muhsin Khan
And when you (Muhammad SAW) recite the Quran, We put between you and those who believe not in the Hereafter, an invisible veil (or screen their hearts, so they hear or understand it not).
Tamil
(நபியே!) நீர் குர்ஆனை ஓதினால் உமக்கிடையிலும் மறுமையின் மீது ஈமான் கொள்ளாதவர்களுக்கிடையிலும் மறைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு திரையை அமைத்து விடுகிறோம்--.17:45 Al Quran

hijab


Sura 93, “The Morning Hours”

By the morning hours
By the night when it is still
Your lord has not abandoned you
and does not hate you

What is after will be better
than what came before
To you the lord will be giving
You will be content

Did he not find you orphaned and give you shelter
Find you lost and guide you
Find you in hunger and provide for you

As for the orphan, do not oppress him
And one who asks, do not turn him away
And the grace of your lord -- proclaim

Allah says “let there be no compulsion in religion” because faith in Allah is a choice made by the heart, and it can't be forced.
[Quran 2:256] There shall be no compulsion in religion: the right way is now distinct from the wrong way. Anyone who denounces the devil and believes in GOD has grasped the strongest bond; one that never breaks. GOD is Hearer, Omniscient. ... GOD is Omnipotent. [Quran 88:21] You shall remind, for your mission is to deliver this reminder. [88:22] You have no power over them. [Quran 73:19] This is a reminder; whoever wills, let him choose the path to his Lord. ...

How to create a blog with Blogger

Motivational Video, anti racial and Unity is strength

4 - The Story of the Earth Made Easy (for schools)

The Best Love Story, Earth has ever seen: Sheik Yusuf Estes Part 1-2

Ahmed Bukhatir (Iqraa)

Wednesday, September 15, 2010

Mr Bean - Balloons for the Baby


OFFICIAL MR BEAN. Mr Bean can't stop the baby from crying. He buys it lots of balloons but when he attaches them to his pram it makes it float away. From Mind the Baby Mr Bean.

humor

The Language of Science 1/6 (Science and Islam - Episode 1 of 3)


Physicist Jim Al-Khalili travels through Syria, Iran, Tunisia and Spain to tell the story of the great leap in scientific knowledge that took place in the Islamic world between the 8th and 14th centuries.
Its legacy is tangible, with terms like algebra, algorithm and alkali all being Arabic in origin and at the very heart of modern science - there would be no modern mathematics or physics without algebra, no computers without algorithms and no chemistry without alkalis.
For Baghdad-born Al-Khalili this is also a personal journey and on his travels he uncovers a diverse and outward-looking culture, fascinated by learning and obsessed with science. From the great mathematician Al-Khwarizmi, who did much to establish the mathematical tradition we now know as algebra, to Ibn Sina, a pioneer of early medicine whose Canon of Medicine was still in use as recently as the 19th century, he pieces together a remarkable story of the often-overlooked achievements of the early medieval Islamic scientists.

A Tour of Islamic Architecture part 1

A Visit to the Pyramids,Giza,Egypt

How to study effectively

Monday, September 13, 2010

Tips for better sleep - How to get a good nights sleep


Allah describes sleep as a blessing from Him. He says in the Qur’an:

“And We made your sleep a rest for you.” [Surah al-Naba’: 9]

“And remember when He made slumber fall upon you as a reassurance from Him.” [Surah al-Anfal: 11]

“It is Allah who has made the night for you, that you may rest therein, and the days as that which helps you to see. Verily Allah is full of grace and bounty to humanity, yet most people give no thanks.” [Surah Ghafir: 61

The Prophet (peace be upon him) instructed `Ali b. Abi Talib and Fatimah to say “Subhan Allah” 33 times, “al-Hamdu Lillah” 33 times, and “Allah Akbar” 33 times. He informed them that doing so will remove their fatigue and revitalize them, and said: “It is better than having a servant.” [Sahih al-Bukhari andSahih Muslim]

President Obama Quotes Hadith at Prayer Breakfast

Islam in Spain 710 1616 Part 1

ஸ்பெயினில் இஸ்லாம் பகுதி 6 + 7 + 8 + 9 + 10*

ஸ்பெயினில் இஸ்லாம் பகுதி 1 +2+3+4+5

VellaiKari

Sunday, September 12, 2010

Zain Bhikha - Praise To The Prophet (s.a.s.)Surat Al-Baqarah (The Cow) - سورة البقرة

This is a portion of the entire surah. View more context, or the entire surah.

2:137
to top
2:137
Sahih International
So if they believe in the same as you believe in, then they have been [rightly] guided; but if they turn away, they are only in dissension, and Allah will be sufficient for you against them. And He is the Hearing, the Knowing.
Muhsin Khan
So if they believe in the like of that which you believe, then they are rightly guided, but if they turn away, then they are only in opposition. So Allah will suffice you against them. And He is the All-Hearer, the All-Knower.
Tamil NEW
ஆகவே, நீங்கள் ஈமான் கொள்வதைப்போல் அவர்களும் ஈமான் கொண்டால் நிச்சயமாக அவர்கள் நேர்வழியை பெற்றுவிடுவார்கள்;. ஆனால் அவர்கள் புறக்கணித்துவிட்டால் நிச்சயமாக அவர்கள் பிளவில்தான் இருக்கின்றனர். எனவே அவர்களி(ன் கெடுதல்களி)லிருந்து உம்மைக் காப்பாற்ற அல்லாஹ்வே போதுமானவன்;. அவன் (யாவற்றையும்) செவியுறுவோனாகவும், (எல்லாம்) அறிந்தோனுமாகவும் இருக்கிறான்.
Copyright © Quran.com. All rights reserved.

Only love can defeat terrorism

Saturday, September 11, 2010

The Healing power of Quran -New Remedy by Abduldaeem Alkahee


bicyclist7610 |

Sorry 4 the music , i no longer add music to videos but this video has an audio from this site which i can not change .
First a Warning to Muslims
As we know Deeds are judged by intentions and fins so we as Muslims shouldnot read quran or perform prayers just for health reasons but to satisfy Allah since quran & fasting mediate for the slave on judgment day , and one gets a reward if he reads a letter from quran & the clever at quran will be with those high rank in heaven (safarah bararah) but this who reads it with difficulty will have 2 rewards(but that means one should try to improve his reading skill not saying he will have 2 rewards due to the fact that he has difficulty in reading it) , moreover quran reader is elevated in heaven due to his reading of quran AS IN PROPHET HADITHS(PUH) ,moreover prayers has good health effects for the head & muscles but we pray not 4 that but beacuse prayer is a pillar of islam about which we will be asked first on judgement day & if the prayers of us is valid ,all our other deeds will be so but if not , our other deeds are corrupted & those who leave prayers are infidels AS IN PROPHET HADITHS(PUH)
The Healing power of Quran -New Remedy
this lies in:
the sound of reciting quran.
the meanings of quran verses.
the balance of quran verses.
the fact that the quran is from Allah who caused the illness.
the info of quran affects the info of cells and acts against the corrupting info of the virus programs since all viruses and cells are programs .

note :the slide is fast so u will need to pause them.

Friday, September 10, 2010

A Brief History of Women in Islam - Rough Draft

Rashida Il Ridi (Egypt), Women in Science awards 2010


Professor of Immunology, Zoology Department, Faculty of Science, Cairo University, for paving the way towards the development of a vaccine against the tropical disease Schistomiasis/Bilharzia, which affects over 200 million people.

Koran burning on hold for 9/11 as US sees boom in Islam conversion


The US pastor who threatened to burn copies of the Koran on Saturday's anniversary of the 9/11 terrorist attacks says his plans are not cancelled - but they are postponed. The initial threat had been met with worldwide outrage. President Obama described the burning ceremony as a recruitment bonanza for Al-Qaeda and said it would put American lives at risk. Meanwhile, a new poll shows that the US has seen a rise in the number of people converting to Islam after 9/11. RT's Priya Shridar reports now on Americans who've recently become Muslims - and say there's no place for extremism in religio

Thursday, September 9, 2010

Eid Mubarak Song By Tanveer Khan

Sami Yusuf - Asma Allah *Highest Quality*


Asma Allah
by Sami Yusuf

Raheem, Kareemun, ‘Adheem, ‘Aleemun,
Haleem, Hakeemun, Mateen
(Merciful, Generous, Incomparably Great, All-Knowing
Forbearing, Wise, Firm)

Mannaan, Rahmaanun, Fattaah, Ghaffaarun
Tawwaab, Razzaaqun, Shaheed
(Bestower of blessings, Most Compassionate, Opener, Forgiver
Accepter of Repentance, Provider, Witness)

Allahumma salli ‘ala Muhammad, wa aali Muhammad
Ya Muslimeen sallou ‘alayh
(O my Lord send salutations upon Muhammad
And upon the Family of Muhammad
O Muslims, send salutations upon him)
Allahumma salli ‘ala Muhammad, wa sahbi Muhammad
Ya Mu’mineen sallou ‘alayh
(O my Lord send salutations upon Muhammad
And upon the Companions of Muhammad
O believers, send salutations upon him)

Lateef, Khabeerun, Samee’, Baseerun
Jaleel, Raqeebun, Mujeeb
(Gentle, All-Aware, All-Hearing, All-Seeing
Majestic, Watchful, Responsive)

Ghafur, Shakourun, Wadud, Qayyumun
Ra’uf, Saburun, Majeed
(Forgiving, Appreciative, Loving, Self-Existing by Whom all subsist
Most Kind, Patient, Most Glorious)

Allahumma salli ‘ala Muhammad, wa aali Muhammad
Ya Muslimeen sallou ‘alayh
(O my Lord send salutations upon Muhammad
And upon the Family of Muhammad
O Muslims, send salutations upon him)

Allahumma salli ‘ala Muhammad, wa sahbi Muhammad
Ya Mu’mineen sallou ‘alayh
(O my Lord send salutations upon Muhammad
And upon the Companions of Muhammad
O believers, send salutations upon him)

Allahu Akbar, Allahu Akbar,
La Ilaaha Illahu, Al Malikul Quddoos
(God is Greater, God is Greater
There is no god but Him, the King, the Most Holy)

Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Ya Rahmanu irham dha’fana
(O Most Compassionate! Have compassion on our weakness)

Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Ya Ghaffaaru ighfir thunoubana
(O Forgiver! Forgive our sins)

Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Ya Sattaaru ostour ‘ouyoubana
(O Concealer! Conceal our defects)

Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Ya Mu’izzu a’izza ummatana
(O Bestower of honour! Bestow honour on our Ummah)

Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Ya Mujeebu ajib du’aa’ana
(O Responsive One! Answer our prayers)

Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Ya Lateefu oltof binaa 
(O Gentle One! Show gentleness to us)

Oltof binaa
(Show gentleness to us)

Assalamu Alaikkum and Eid Mubarak. YA ADHEEMAN: Selamat Hari Raya 2010


In the name of Allah The most Gracious The most Merciful!
Indeed all the praises are due to Allah, we praise him and we seek his assistance and forgiveness, and we seek refuge in Allah.

Assalamu Alaikkum and Eid Mubarak.

May this Eid Day is full of blessings for you, your family and friends.S.E.A.Mohamed Ali Jinnah, (“nidurali”)

A MotherAbu Hurairah (RA) said:
A man came to Rasulullah (SAW) and said, "Oh Rasulullah, who of mankind is most entitled to the best of my companionship?". Rasulullah replied, "Your mother". He said: "Then who?" Rasulullah said: "Your mother". He said: "Then who?". Rasulullah said: "Your mother". He said : "Then who?". Rasulullah said : "Your father". ( Bukhari, Muslim )

Wednesday, September 8, 2010

Maher Zain - Insha Allah | ماهر زين - ان شاء الله

InshaAllah by Maher Zain is a song that quite suitable to our soul when we are cornered or in despair. It’s a simple song but if you really understand the lyric, you’ll know that Allah never abandon you in whatever situation you’re in or whatever you do. Ask for His forgiveness and never do the bad deed again. That’s all He ask.
Maher Zain

InshaAllah – Maher Zain

Everytime you feel like you cannot go on

You feel so lost

That your so alone

All you is see is night

And darkness all around

You feel so helpless

You can`t see which way to go

Don`t despair and never loose hope

Cause Allah is always by your side

Insya Allah

Insha Allah you`ll find your way

Everytime you can make one more mistake

You feel you can`t repent

And that its way too late

Your`re so confused,wrong decisions you have made

Haunt your mind and your heart is full of shame

Don`t despair and never loose hope

Cause Allah is always by your side

Insya Allah

Insha Allah you`ll find your way

Insya Allah

Insha Allah you`ll find your way

Turn to Allah

He`s never far away

Put your trust in Him

Raise your hands and pray

OOO Ya Allah

Guide my steps don`t let me go astray

You`re the only one that showed me the way,

Showed me the way

Insha Allah

Insya Allah we`ll find the way

Maher Zain - Open Your Eyes [To All Photographer Open Your 'Lens'] - ماه...

 

Look around yourselves

Can't you see this wonder

Spreaded in front of you

The clouds floating by

The skies are clear and blue

Planets in the orbits

The moon and the sun

Such perfect harmony

Lets start question in ourselves

Isn't this proof enough for us

Or are we so blind

The push it all aside..

NO......


"*"

We just have to

Open our eyes, our hearts, and minds

If we just look bright to see the signs

We can't keep hiding from the truth

Let it take us by surprise


Take us in the best way

(Allah)


Guide us every single day...

(Allah)


Keep us close to you

Until the end of time...


Look inside yourselves

Such a perfect order

Hiding in yourselves

Running in your veins

What about anger love and pain

And all the things you're feeling

Can you touch them with your hand?

So are they really there?

Lets start question in ourselves

Isn't this proof enough for us

Or are we so blind

The push it all aside

NO..........


Repeat "*"


When a baby's born

So helpless and weak

And you're watching him growing..

So why deny

Whats in front of your eyes

The biggest miracle of life..


Repeat "*"Allah...


You created everything

We belong to yo0u

YA RAB we raise our hands

Forever we thank you


.....Alhamdulillah......

The mercy of Allah (very beautiful)


"Say: O My servants who have transgressed against their own souls, despair not of the mercy of Allah. Indeed, Allah forgives all sins. Truly, He is Most Forgiving, Most Merciful." (Surah az-Zumar 39:53)

Emotional Story - Death of Sara
كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ
Every soul will taste of death. Then unto Us ye will be returned (Quran 29: 57)

Why You Got Fat

Tuesday, September 7, 2010

Inspiring Quotes From The Qur'an And Sunnah...

Translations of the meanings of quotations from the Qur'aan, quotations from saheeh ahaadeeth appear in quotation marks ("")

And whenever you give your word, say the truth [al-An'aam 6:152]

And seek help in patience and prayer [al-Baqarah 2:45]

And speak good to people [al-Baqarah 2:83]

And fulfil the Covenant of Allaah when you have covenanted [al-Nahl 16:91]

Verily! Allaah commands that you should render back the trusts to those to whom they are due [al-Nisa' 4:58]

And let not your hand be tied (like a miser) to your neck, nor stretch it forth to its utmost reach (like a spendthrift) [al-Isra' 17:29]

Eat and drink, but waste not by extravagance [al-A'raaf 7:31]

And take a provision (with you) for the journey, but the best provision is al-taqwa (piety, righteousness) [al-Baqarah 2:197]

And whosoever fears Allaah and keeps his duty to Him, He will make a way for him to get out (from every difficulty) [al-Talaaq 65:2]

And whosoever puts his trust in Allaah, then He will suffice him [al-Talaaq 65:3]

He who obeys the Messenger has indeed obeyed Allaah [al-Nisa' 4:80]

By no means shall you attain al-birr (righteousness) until you spend (in Allaah's cause) of that which you love [Aal 'Imraan 3:92]

Allaah (Alone) is Sufficient for us, and He is the Best Disposer of Affairs (for us) [Aal 'Imraan 3:171]

And walk not on the earth with conceit and arrogance [al-Isra' 17:37]

And turn not your face away from men with pride [Luqmaan 31:18]

And be moderate (or show no arrogance) in your walking, and lower your voice [Luqmaan 31:19]

And give not a thing in order to have more (or consider not your deeds of obedience to Allaah as a favour to Allaah) [al-Muddaththir 74:6]

"Pay attention to Allaah and He will pay attention to you."

"If you feel no shame, then do as you wish."

"Make sure your food is good (halaal and bought with halaal earnings), and you will be one whose prayers are answered."

"Fear Allaah wherever you may be."

"Follow up a bad deed with a good deed, to cancel it out."

"Mix with people with a good attitude."

"Keep away from prohibited things and you will be the best of worshippers."

"Be content with what Allaah has given you, and you will be the richest of people."

"Love for other people what you love for yourself."

"Do not laugh too much, for excessive laughter deadens the heart."

"Wrongdoing will be multiple darkness on the Day of Resurrection."

"Fear Allaah and treat all your children fairly."

"Fear the Fire, even if by giving half a date (in charity)."

"Fear the prayer of the oppressed."

"The thing that weighs most heavily in the balance (of good deeds) is a good attitude."

"Deliberation is from Allaah, haste is from Shaytaan."

"The less your wealth, the less you will be called to account for."

"Do not become angry, and Paradise will be yours."

"The most beloved of deeds to Allaah is the one that is continuous, even if it is little."

"The most beloved of places to Allaah are the mosques."

"The most hated of places to Allaah are the marketplaces."

"The most beloved of food to Allaah is that which is touched by many hands (i.e., shared among many people)."

"The most beloved of speech to Allaah is that a person should say, 'Subhaan Allaah wa bi hamdih (Glory and praise be to Allaah)'."

"The most beloved of people to Allaah is the one who is most helpful."

"The most beloved deed to Allaah is making a Muslim happy."

"Whoever restrains his anger, Allaah will conceal his faults."

"A bad attitude spoils a good deed just as vinegar spoils honey."

"The most beloved of people to Allaah are those who have the best attitudes."

"Beware of this world, for it is sweet and tempting."

"Control your tongue."

"Trim your moustaches and let your beards grow."

"Give back the things you have been entrusted with to the person who entrusted them to you."

"Do not betray the one who betrays you."

"Pray to Allaah and be confident of a response."

"Cheer people up, do not put them off."

"Make things easy for people, not difficult."

"Eat with your right hand and eat from what is in front of you."

"If Allaah gives you wealth, let the blessing of Allaah be seen on you."

"If someone who is distinguished among his own people comes to you, then honour him."

"If one with whose religion and character you are pleased comes to you (to seek your daughter's hand in marriage), then marry (your daughter) to him."

"If Allaah wills good to the people of a household, He guides them to be gentle."

"If you do something bad, follow it by doing something good."

"If you feel uncomfortable about something, then leave it alone."
Category:

Juwayriyyah20
* Qur'an

The Prophet Muhammad's Last Sermon

Please click to enlargeProphet Muhammad's final speach to mankind before his death over almost one thousand 500 years ago!!! (summary read by  Yusuf Islam (formerly Cat Stevens))
-----------------------------------------------------------------
The Prophet Muhammad's (PBUH) Last Sermon in "FULL" is BELOW:

This sermon was delivered on the Ninth Day of Dhul Hijjah 10 A.H. in the 'Uranah valley of Mount Arafat' (in Mecca).
--------------------------------------------------------------------------------

After praising, and thanking Allah he said:

"O People, lend me an attentive ear, for I know not whether after this year, I shall ever be amongst you again. Therefore listen to what I am saying to you very carefully and TAKE THESE WORDS TO THOSE WHO COULD NOT BE PRESENT HERE TODAY.

O People, just as you regard this month, this day, this city as Sacred, so regard the life and property of every Muslim as a sacred trust. Return the goods entrusted to you to their rightful owners. Hurt no one so that no one may hurt you. Remember that you will indeed meet your LORD, and that HE will indeed reckon your deeds. ALLAH has forbidden you to take usury (interest), therefore all interest obligation shall henceforth be waived. Your capital, however, is yours to keep. You will neither inflict nor suffer any inequity. Allah has Judged that there shall be no interest and that all the interest due to Abbas ibn 'Abd'al Muttalib (Prophet's uncle) shall henceforth be waived...

Beware of Satan, for the safety of your religion. He has lost all hope that he will ever be able to lead you astray in big things, so beware of following him in small things.

O People, it is true that you have certain rights with regard to your women, but they also have rights over you. Remember that you have taken them as your wives only under Allah's trust and with His permission. If they abide by your right then to them belongs the right to be fed and clothed in kindness. Do treat your women well and be kind to them for they are your partners and committed helpers. And it is your right that they do not make friends with any one of whom you do not approve, as well as never to be unchaste.

O People, listen to me in earnest, worship ALLAH, say your five daily prayers (Salah), fast during the month of Ramadan, and give your wealth in Zakat. Perform Hajj if you can afford to.

All mankind is from Adam and Eve, an Arab has no superiority over a non-Arab nor a non-Arab has any superiority over an Arab; also a white has no superiority over black nor a black has any superiority over white except by piety and good action. Learn that every Muslim is a brother to every Muslim and that the Muslims constitute one brotherhood. Nothing shall be legitimate to a Muslim which belongs to a fellow Muslim unless it was given freely and willingly. Do not, therefore, do injustice to yourselves.

Remember, one day you will appear before ALLAH and answer your deeds. So beware, do not stray from the path of righteousness after I am gone.

O People, NO PROPHET OR APOSTLE WILL COME AFTER ME AND NO NEW FAITH WILL BE BORN. Reason well, therefore, O People, and understand words which I convey to you. I leave behind me two things, the QURAN and my example, the SUNNAH and if you follow these you will never go astray.

All those who listen to me shall pass on my words to others and those to others again; and may the last ones understand my words better than those who listen to me directly. Be my witness, O ALLAH, that I have conveyed your message to your people".
---------------------------------------------
The Last Sermon of the Prophet (salAllahu alayhi wasalam) is known as Khutbatul Wada' (the farewell sermon) to the Muslims who had accompanied him (saw) for the Hajj towards the end of his life. It is mentioned in almost all books of Hadith. This sermon was delivered in front of a large gathering of people, on the Ninth Day of Dhul-Hijjah 10 A.H. (during the Hajj), in the 'Uranah valley of Mount Arafat' in Makkah.

Full Muslim prayer (with English subtitles)Muslim prayer with English subtitle translation.

A Muslim is obliged to pray at least five times a day: once before sunrise; at noon; once in the afternoon; at sunset and once at night. During prayer he or she is to focus and meditate on God by reciting these words in order to reaffirm and strengthen the bond between creator and creation. This has the effect of guiding the soul to peace and truth. Such meditation is intended to help maintain a feeling of spiritual peace, in the face of whatever challenges work, social or family life may present.

The five daily acts of peaceful prayer are to serve as a template and inspiration for conduct during the rest of the day, transforming it, ideally, into one single and sustained meditation: even sleep is to be regarded as but another phase of that sustained meditation.

"Salat is the key to Paradise"
- Prophet Muhammed (Peace Be Upon Him)

Monday, September 6, 2010

Subhanallah - By Kamal Uddin

Tamil Quran - 96 Surat Al-`Alaq (The Clot) - سورة العلق

60 Ways To Win Your Husband's Love
61 not 60 ways to keep the love of your husband
by: KING-slave of ALLAH
1. Behave like a female, i.e. all the tenderness of a female–a man doesn’t want a man for his wife!
2. Dress pleasantly/attractively. If you are a home-maker, don’t stay in your sleeping suit all day.
3. Smell good!
4. Don’t lay out all your problems on your husband as soon as he walks in. Give him a little mental break.
5. Don’t keep asking him, “what are you thinking?”
6. Stop nagging non-stop before Allah ta’ala gives you something really to complain about.
7. Absolutely no talking about your spousal problems to anyone you meet, not even under the pretense of seeking help! If you think you want to solve legitimate marital issues, then go seek counseling with the right person who can give advice in either:

1. Mediate any injustice done so any wrong can be corrected and the couple can reunite in harmony, or

2. Amicable divorce
8. Be kind to your mother-in-law the same way you would like your husband to be kind to your own mother.
9. Learn all the rights and obligations of each other in Islam. Focus on fulfilling your obligations, not demanding your rights
10. Race to the door when he comes home, as if you were waiting for him. Smile and hug him(when u r alone).
11. Keep your house clean, at least to the level that he wants it.
12. Compliment him on the things you know he’s not so confident about (looks, intelligence, etc.) This will build his self-esteem.
13. Tell him he’s the best husband ever.
14. Call his family often.
15. Give him a simple task to do at home and then thank him when he does it. This will encourage him to do more.
16. When he’s talking about something boring, listen and nod your head. Even ask questions to make it seem like you’re interested.
17. Encourage him to do good deeds.
18. If he’s in a bad mood, give him some space. He’ll get over it, insha Allah.
19. Thank him sincerely for providing you with food and shelter. It’s a big deal.
20. If he’s angry with you and starts yelling, let him yell it out while you’re quiet. You will see your fight will end a lot faster. Then when he’s calm, you can tell him your side of the story and how you want him to change something.
21. When you’re mad at him, don’t say “YOU make me furious”, rather, “This action makes me upset”. Direct your anger to the action and circumstance rather than at him.
22. Remember that your husband has feelings, so take them into consideration.
23. Let him chill with his friends without guilt, especially if they’re good guys. Encourage him to go out, so he doesn’t feel “cooped up” at home.
24. If your husband is annoyed over a little thing you do (and you can control it), then stop doing it. Really.
25. Learn how to tell him what you expect without him having to guess all the time. Learn to communicate your feelings.
26. Don’t get mad over small things. It’s not worth it.
27. Make jokes. If you’re not naturally funny, go on the internet and read some jokes, and then tell them to him.
28. Tell him you’re the best wife ever and compliment yourself on certain things you know you’re good at.
29. Learn to make his favorite dish.
30. Don’t ever, EVER talk bad about him with friends or family unnecessarily. If they end up agreeing with you, you will see that it hits you back in the face because you get more depressed that you have a bad husband–and other people also think you have a bad husband.
31. Use your time wisely and get things accomplished. If you’re a home-maker, take online classes and get active in your community. This will make you happy and a secondary bonus is that it impresses your husband.
32. Do all of the above fee sabeelillah and you will see Allah put barakah in everything you do.
33. Husband and wife should discuss and communicate with wisdom with each other to convey what they like and dislike of each other to do or not to do. Do NOT give commands or instructions like he’s your servant. “They are garment to each other” [Surah Baqarah, 2:187]
34. Tell your husband you love him, many, many times. Aisha (?????? ????) narrated that the Prophet (??? ???? ???? ????) used to ask her how strong her love for him, she said like “a knot.” And the next time he would ask her, “How is that knot?” He also used to reply to her saying, “Jazzakillah, O Aishah, wallahi, you have not rejoiced in me as I have rejoiced in you.”
35. Have a race with your husband and let him win, even if you are much fitter and stronger than him.
36. Keep fit and take care of your health so you will remain a strong mother, wife, cook and housekeeper, inshaAllah you will not get FAT and frumpy.
37. Refine and cultivate good mannerisms i.e do not whine, don’t laugh or talk too loud or walk like an elephant.
38. Do not leave the house without his permission and certainly not without his knowledge.
39. Make sure all his clothes are clean and pressed so he is always looking fresh and crisp.
40. Don’t discuss important/controversial matters with him when he is tired or sleepy. Find right time for right discussion.
41. The way to a man’s heart is through his stomach. lol

42. Always let him know that you appreciate him working and bringing home the “dough”. It makes it easier for him to go to work.
43. Make sure you ALWAYS have something for dinner.
44. Brush your hair, everyday and your teeth too.

45. Don’t forget to do laundry.
46. Surprise him with gifts. Even necessities, such as new shoes, can be gifts.
47. Listen to him. (Even when he talks about extremely boring things like basketball or computers.)
48. Try (hard as it might be) to take interest in his hobbies.
49. Try not to go shopping too much … and spend all his money.
50. Look attractive and be seductive towards him. Flirt with him.
51. Learn tricks and “techniques” to please your husband in intimacy. (Of course goes both ways.)
52. Prepare for special evenings with him with special dinner and exclusive time (no children permitted).
53. Take care of your skin, especially your face. The face is center of attraction.
54. If you not satisfied intimately, talk to him and tell him. Help him or provide resources, don’t wait until matters become worse.
55. Ask Allah to strengthen and preserve the bonds of compassion and love between the two of you, every day, every prayer. Ask him to protect that bond from Shaytaan. When a lesser devil destroys the love between spouses, he is the most beloved of Shaytaan. Nothing works like du’ah, and love only exists between spouses where Allah instills it.
56. Don’t EVER compare your husbands to other husbands! For example don’t say, “well her husband doesn’t do that, why do you …” (thats a killer!)
57. Be happy with what you have because no one is perfect. If you want perfection, wait until you enter Jannah together inshaAllah–and of course, vice versa!
58. Strive for Allah’s love first and foremost! if all wives try to seek Allah’s love and pleasure, surely, they can keep their husbands love too. And remember–if Allah loves you, the angels will love you, and the entire creation will love you.
59. If you pack a lunch for your husband to take to work, from time to time sneak in a little love note or sweet poem. If he doesn’t take a lunch, leave the note somewhere else for him to find, like in his briefcase, or wallet or on the car steering-wheel
60. Wake him up for Qiyam ul-Layl (in the last third of the night) and ask him to pray with you.
61. Receite “Ya Wadoodo” as many times as you can after salah….Its One of Name of Allah,which creates love between couples…
:) Hope you liked this new Addition in this list!
May Allah preserve all of our marriages and help us understand and implement them in and with the best of manners,
Ameen!
InshaAllah if you know more ways, post them in the comments and share the benefit.
King
slave of Allah!


Source : http://islamgreatreligion.wordpress.com
61 not 60 ways to keep the love of your husband

Rights of Wife in Islam


The Prophet Peace and Blessings of Allah be upon him advised men:

"The best amongst you, are the best for their wives, and I am the best of you for my wives." (Tirmidhi)

The Prophet Peace and Blessings of Allah be upon him said:

“The woman is the guardian of her husband’s house and is responsible for it.” (Bukhari)

The reward for fulfilling these rights is immense! The Prophet Peace and Blessings of Allah be upon him said:

“Any woman who dies while her husband is pleased with her, she will enter Jannah.” (At-Tirmidhi)