Saturday, October 30, 2010

கொஞ்சும் குழந்தகளை கொஞ்சம் கவனியுகள்.-- Dr. அப்துல்லாஹ்


Guide to Children Dr. Abdullah (Dr. Priyar Dasan) http://tamilbayan.com/அனைத்து சமயத்தவரும் கேட்டு பயணடைய வேண்டிய, அனுபவமிக்க மனோதத்துவ நிபுணரின் குழந்தைகள் வளர்ப்பது தொடர்பான அறிவுரைகளும் எச்சரிக்கைகளும்.
வழங்குபவர்: Dr. அப்துல்லாஹ் (Dr. பெரியார்தாசன்) -- சொற்பொழிவு மற்றும் கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி

Your Mother by Yusuf Islam and kids. (lyrics)My Mum is Amazing - Allah Knows by Zain Bhikha

islamic Songs Nasheed Child-www.acipayam.biz

Dedicated to All the Muslim Children Throughout the Whole World!

O mother (A simple Nasheed)

Together to Paradise إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا - Episode 1 - Allah is Near

Every other Friday on "Together to Paradise" إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا Ossama Elshamy presents one new way of getting closer to Allah (swt) as we go on the road to Jannah.

Together to Paradise إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا - Episode 2 - Think and Thank

When was the last time that you kept thinking about all the blessings that Allah gave you in your life and you found tears coming down from your eyes and on your cheeks? Every other Friday on "Together to Paradise" إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا Ossama Elshamy presents one new way of getting closer to Allah (swt) as we go on the road to Jannah.

Friday, October 29, 2010

Sami Yusuf - Wherever You Are (OUT NOW)

Sami Yusuf
Wherever You Are - OUT NOW! I have been waiting for this since 2007! Today is a very special day for me. I would like thank ETM International for their unequivocal support, and all of YOU, my dear supporters for being there and inspiring me to work on this album. Honestly, words fail me, I will leave it to the hearts to speak through the album. God bless you all. Sami
http://www.samiyusufofficial.com/whereveryouare/

Thursday, October 28, 2010

Importance of Juma'ah


The holy Prophet  also said that Yawm-ul-Jumu’ah is a day of Eid (satisfaction) for the believers (mu’mins).
After namaz Jumu’ah, read 50 times Laa hawla wa laa quwwata illaa billaahil `aliyyil `azwiim(there’s no power and no force except those of Allah the knower, the eminent). By the virtues of this tasbeeh, Allah will strengthen our faith (imaan). Also, after namaz-e-Jumu’ah, read Darood-Taaj.
Makruh Karahah Tahrimiyyah during the Khutbah; if you hear the name of the Prophet (s.a.w.) you make Salah on him silently not out loud. Abu Hanifah considered both talking and and praying should be stopped once the Imam leaves his Khalwah to step up the Minbar. His two companions (Abu Yusuf and Muhammad Ibn Al-Hassan Ash-Shibani) differed and considered that his stepping up the Minbar before starting the Khutbah should stop the prayer not the talking.
 
Here is a way that will get you reward of praying more than one Jumah on any given Friday.
Prophet Muhammed (s.a.w) said:
...Whoever invites towards (the path of) guidance shall receive a reward equal to the rewards of those who follow him without this decreasing anything from their rewards. (Sahih Muslim)

Using this formula, if you invite 9 of your friends to offer Jumah with you and they respond to your call then you will get the reward for your own Jumah plus nine additional Jumah prayers. You can increase the number by as many as you want!

How great is Almighty Allah who has made earning for the hereafter very easy.

"And whoever guides others towards good is equal to the doer of good." (Tirmidhi)Wednesday, October 27, 2010

Importance of Hijab

BismiLLahi Rrahmanni Rraheim
“Tell your wives and your daughters and the women of the believers to draw their cloaks all over their bodies.”
[Soorah Al-Ahzab 33:59]
“But whosoever, turns away from My reminder (i.e. neither believes in the Qur’an nor acts upon its
teachings) verily for him is a life of hardship and We shall raise him up blind on the Day of Resurrection.”
[Soorah TaHa 20: 124]
“And do not show off their adornment except only that which is apparent”
[Soorah An-Noor 24:31]
Almighty, Says (what means): “And abide in your houses and do not display yourselves as [was] the display of the former times of ignorance…” [Quran 33: 33]

Tuesday, October 26, 2010

Seychelles Mahé Island Victoria and Beau Vallon Ennio 2008
There are three official languages in Seychelles: Creole (a lilting, French-based patois), English and French. Many Seychellois also speak fluent Italian or German.Below are some useful Creole phrases:

English Creole
Hello Bonzour
Goodbye Orevwar
How are you? Ki dir?
Thank you Mersi
Where? Kote?
Please Silvouple
No Non
Yes Wi
I don’t understand Mon pa konpran
I like it Mon kontan
How are you? Konman sava?
What is this? Kisisa?

Holy Quran :: Saad Al-Ghaamidi :: Hafs From Aasem - Murattal :: شبكة المسلم

Holy Quran :: Saad Al-Ghaamidi :: Hafs From Aasem - Murattal :: شبكة المسلم

Al Yusra Blackseed

Black Seed, also known as Black Cumin Seed, or by its botanical name Nigella Sativa.
The best seeds come from Egypt where they grow under almost perfect conditions in oases where they are watered until the seed pods form. Black cumin seeds were found in the tomb of Tutankhamun. Though black cumin seeds are mentioned in the Bible as well as in the words of the Prophet Mohammed.
Black cumin seeds mixed with honey and garlic are excellent tonics for people with asthma or coughs as well as those who want to enhance their immunity during cold and flu season or when an infection is setting in.

Sunday, October 24, 2010

3D Kabah flytrough +Fly inside the Kaaba +Opening of the Ka'aba Door (High Quality)
www.3dkabah.com Fly through the grand mosque ( Masjid Al Haram ) in Saudi Arabia. This is a 90 second fly through from the 3d kabah website


Inside the Kabah Kaaba, a video of a 3D Model fly though
Created using the 3D Kabah model


While on Umrah, I was blessed with the opportunity to see the opening and internal cleaning of the Ka'aba.

On the morning of the 2nd of August, after Fajr Prayer we decided to do Twaf (Circumambulation of the Ka'aba) and on our last circuit we saw a carriage of wooden steps approach the Ka'aba door.
The crowds started to push and it felt worser than Hajj! I reached for my camera and began to record an witness one of the most Rarest and gifted events in the Islamic world.

The video explains the rest.

Saturday, October 23, 2010

Hassane Marecan

Sumaiya Natchiyal and Tahsine in Tallent Competition


Hassane Marecan
Today's Universal Truth in Love:
Only one percent of the total girls become the wife of their lovers,
The remaining become the password for boy's E-MAIL id...

Islamic Relief USA: Udhiyah/Qurbani Distribution

It is neither their flesh nor their blood that reaches Allah;
it is your piety that reaches Him." (Qur'an 22:37)

Inspiration of the Prophet
Qurbani is a sacrifice that is offered at the time of Eid al-Adha to show gratitude towards Allah (swt) and to provide for the poor and needy.

The Prophet Muhammad (saws) was once asked by his Companions: "O Prophet of Allah! What is this qurbani?" He replied, "It is the Sunnah of your father Ibrahim (as)." (Hadith - Ibn Majah)

Allah (swt) says in the Qur'an: "It is neither their flesh nor their blood that reaches Allah; it is your piety that reaches Him." (Qur'an 22:37)

Qurbani has been performed from the time of Ibrahim (as) and commemorates also Ibrahim's willingness to sacrifice his son, who was replaced by an animal at the time of sacrifice.Source :http://www.islamicity.com/mosque/Hajj/Adha/Udhiya1.htm

 
Udhiya/Qurbani Online
Place your Udhiya/Qurbani order Online and share the happiness of Eid ul-Adha with the needy people around the world and in the USA.
Udhiyah or animal sacrifice is an act of worship which reminds us of the great act of sacrifice that Prophet Ibrahim and Ismail were willing to do for the sake of Allah.
This sacrifice is ordained upon Muslims to be given at the time of Eid al-Adha. Every Muslim adult; male and female – as long as they can afford it – are required (Wajib) to offer this sacrifice.
 


by mail from IslamiCity Bulletin
==========================================================

Cat Stevens' transition to Yusuf Islam


In 1975, British singer-songwriter and international superstar Cat Stevens experienced a near death experience that led him to an unforeseen journey towards Islam. This interesting video reveals the reasons behind Cat's disappearance from stardom and his spiritual journey towards faith and Islam. It shows how and why Islam appealed to and inspired Cat and made him rethink life.

Islam: Empire of Faith. Part 1: Prophet Muhammad and rise of Islam (full; PBS Documentary) +Part 2+Part 3


Dude if you're not a muslim or do not believe in Islam, at least then don't insult it. I am sure no faith or religion that u believe teaches you to disrespect other religions. Even no culture or ethics teach you that. Show respect and gain respect.

Don't forget we are first humans and then Muslim or Christian or men of no belief.

This is my wish for you - Unity in Islam


Allah says in The Noble Qur'an: "The Believers are but a single Brotherhood." [Al-Hujurat 49:10]

The Messenger of Allah (SWT) said, "When Muslims are angry with each other for three days. If they do not compromise then they go away from the limits of Islam and the one who compromise first will enter Jannah (Paradise) earlier."

The Messenger of Allah (SWT) said, "The Muslims are like a body, if one part of the body hurts, rest of the body will also suffer."

The Messenger of Allah (SWT) said, "Believers are brethren, their lives are equal to each other and they are as one hand against their enemy."

The Messenger of Allah (SWT) said, "It is not permissible for two Muslims to be annoyed and angry for more than three days."

Friday, October 22, 2010

Self massage for temples and eyes face, reduce wrinkles and relax the shoulders and Keep Walking

God created our body so well that he. thought of even this. He made us walk so that we will always. be pressing these pressure points and thus. keeping these organs activated at all times. So, keep walking

massage to smoothe the face, reduce wrinkles and relax the shoulders and neck 
Computer Eye Strain Eye Exercises
Download the following Useful powerpoint SlideProtect Your Back

Kitchen Design Ideas: Finding Inspiration For Your Kitchen Design

Subtle design changes can mean a lot in your remodel
If you are looking to spend a little and are looking for some modest updates to your current kitchen design consider these ideas: change out the hardware on your cabinets, install new lighting, change your throw rugs and curtains and change out your flowers. These can all have a big impact.

○ Try new paint colors ideas or add wall treatments
Painting the walls is not too involved but can have a big impact. Using home design software like Homestyler allows you to try literally hundreds of different wall treatments and paint colors without lifting a brush or visiting the paint store.

○ Reface your cabinets for a dramatic change
Painting and refacing your cabinets can have a dramatic impact without too much work.

○ Get color ideas from the foods you love
Since most people are attracted to the colors that are the same color as the food they like look at a variety of foods as a starting point for choosing your kitchen colors.

Wednesday, October 20, 2010

Tuesday, October 19, 2010

Erection of adobe houseBuilding of my adobe home @ Lynedoch EcoVillage


A short video showing the building of my small cottage out of unfired clay brick at Lynedoch EcoVillage near Stellenbosch, South Africa

Interior Design


Interior Design

Chicken Biryani Indianfood
chicken biryani is the most popular Indian rice dish

Aerobic ExerciseAerobic exercise promotes the circulation of oxygen through the blood.
Aerobic exercise is physical exercise that intends to improve the oxygen system. Aerobic means "with oxygen",

Jumma Kuthba - 01.10.2010(tamil)ஜும்மா குத்பா- 01.10.201

Afghan MP Malai JoyaAlso in the show, Malalai Joya, a young female Afghan MP, who has survived several assassination attempts, talks about why she wants NATO troops to leave Afghanistan.

Monday, October 18, 2010

Future Designer laptop - ROLLTOP //Diploma Thesis//


A portable computer small enough to use on one's lap.

The device of the flexible display allows a new concept in notebook design growing out of the traditional bookformed laptop into unfurling and convolving portable computer.
By virtue of the OLED-Display technology and a multi touch screen the utility of a laptop computer with its weight of a mini-notebook and screen size of 13 inch easily transforms into the graphics tablet, which with its 17-inch flat screen can be also used as a primary monitor.
On top of everything else all computer utilities from power supply through the holding belt to an interactive pen are integrated in Rolltop.

Shreya Ghoshal Slide Show Video

Our Future as Muslims in the West - Br. Nouman Ali Khan


Brother Nouman Ali Khan discusses with a group Muslims the path Muslims need to take to revive the Umma and meet the challenges of the West. He discusses the importance of Faith, Arabic, Intellect, Salat, Seera, and Quraan in progress of Muslims.
Read the full story »

Govt's abdication of its responsibility in the Babri verdict will be dan...

A Nasheed Can Change Your Soul
Surat Aş-Şāffāt (Those who set the Ranks) - سورة الصافات
Enlarge Text
Shrink Text
This is a portion of the entire surah. View more context, or the entire surah.

37:35
to top
37:35
Sahih International
Indeed they, when it was said to them, "There is no deity but Allah ," were arrogant
Muhsin Khan
Truly, when it was said to them: La ilaha ill-Allah "(none has the right to be worshipped but Allah)," they puffed themselves up with pride (i.e. denied it).
Tamil NEW
"அல்லாஹ்வைத்தவிர நாயன் இல்லை" என்று அவர்களுக்குக் கூறப்பட்டால், மெய்யாகவே அவர்கள் பெருமையடித்தவர்களாக இருந்தனர்.
Qur'an Home | About | News | Contact Us
Copyright © Quran.com. All rights reserved.

My friends are my estate


Your friend is the man who knows all about you, and still likes you."
- Elbert Hubard
"The better part of one's life consists of his friendships."
- Abraham Lincoln,
"The greatest good you can do for another is not just share your riches, but to reveal to him, his own."
-Benjamin Disraeli
"Friendship is one mind in two bodies."
- Mencius
"If you judge people, you have no time to love them."
- Mother Teresa
"What is a friend? A single soul in two bodies."
- Aristotle
"Friends have all things in common."
- Plato

Sunday, October 17, 2010

How To Make A Baby

Hassane Marecan.
Everybody can do something for you. But, only someone can do anything for you..
So, don`t miss those persons, they will be precious in your life..

Hassane Marecan

Children: Sumaiya Natchiyar
Sumaira Natchiyar

Looking for: Friendship
Current location: Dammam, Saudi Arabia
Hometown: Karaikal, India
Religious views: Islam
Favorite Quotations எண்ணம் போல் வாழ்வு

Saturday, October 16, 2010

Muhammad Ali [Tribute] - The Truth


A rooster crows only when it sees the light. Put him in the dark and he'll never crow. I have seen the light and I'm crowing.


Muhammad Ali (born January 17, 1942) is a former American boxer and three-time World Heavyweight Champion. He is considered to be one of the greatest heavyweight championship boxers of all time.

Pretty Paris -7

"A journey of a thousand miles must begin with a single step." -- Lao Tzu

"Travel and change of place impart new vigor to the mind." -- Seneca
France
Paris's founders were probably the Gauls, who built a small settlement on the left bank of the Seine. The Romans reached here at an early stage, led by Julius Caesar. Paris became a true capital in the year 987 when Ugo Capeto founded a new dynasty. Paris began to develop not only as an urban centre, but also from the cultural point of view. Paris has retained its place in the history of mankind and its culture.
Category:

Pretty Paris - 6

"A journey of a thousand miles must begin with a single step." -- Lao Tzu

"Travel and change of place impart new vigor to the mind." -- Seneca
France
Paris's founders were probably the Gauls, who built a small settlement on the left bank of the Seine. The Romans reached here at an early stage, led by Julius Caesar. Paris became a true capital in the year 987 when Ugo Capeto founded a new dynasty. Paris began to develop not only as an urban centre, but also from the cultural point of view. Paris has retained its place in the history of mankind and its culture.
Category:

Travel & Events
Category:

Travel & Events
Tags:

* nidurali * paris * nidurseasons * seasonsali * travel